Limperg instituut

Workgroup Statistical Auditing

Missiestatement Stuurgroep Statistical Auditing

De Stuurgroep bestaat sinds 1991 als een gremium van statistici en accountants, die geïnteresseerd zijn in de combinatie van auditing en statistiek, kortweg Statistical Auditing.

Doel van de Stuurgroep en haar leden is het bevorderen van het correcte (effectieve en efficiënte) gebruik van op data gerichte methoden en technieken bij controles van verantwoordingen. Een kader zoals de International Standards of Auditing is daarbij vaak leidend. De Stuurgroep zet zich in dit doel te bereiken door onderzoek te entameren, te begeleiden en uit te voeren en daar over te rapporteren. Daarnaast tracht de Stuurgroep door publicaties (waaronder columns op Accountant.nl) en presentaties (waaronder een jaarlijks symposium) aandacht te vragen voor Statistical Auditing. De Stuurgroep onderhoudt ook een lesprogramma voor de accountantsopleiding van universiteiten, dat een goed beeld geeft van de actuele stand van zaken in dit vakgebied.

Het interessegebied van de Stuurgroep omvat alle technieken in de controle van verantwoordingen waarin statistische data-analyse een rol speelt. Dit betekent dat de Stuurgroep zich niet beperkt tot detailcontroles door middel van statistische steekproeven. Ook andere methoden van gegevensgerichte controle zoals integrale bestandsanalyses en cijferanalyses die gebruik maken van statistische modellen komen aan de orde en andere stappen van de controlemix komen aan bod, zoals het ondersteunen van risico analyses en het valideren van interne beheersingsmaatregelen door middel van bestandanalyses of attributieve steekproeven.

Vanuit de praktijk die de leden van de stuurgroep meemaken blijkt dat statistiek door veel auditors als moeilijk wordt ervaren, en de uitkomsten van statistische berekeningen worden nog wel eens contra-intuïtief gevonden door gebruikers. De Stuurgroep vindt het daarom ook haar verantwoordelijkheid actief te waarschuwen tegen onjuiste toepassingen die leiden tot verkeerde conclusies of onterecht aangenomen assurance, en ziet het als haar taak om nog onbenutte mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Het initiatief tot de oprichting van de Stuurgroep kwam van Dr. G.B. Broeze en Prof. Dr. M.C.A. van Zuijlen na een congresdag van de sectie Mathematische Statistiek van de Vereniging voor Statistiek. Het Limperg Instituut heeft de Stuurgroep vanaf het begin ondersteund. In 2001 en 2002 vond de Stuurgroep onderdak bij het NIVRA en van 2003 tot 2006 bij NIVRA/Nyenrode. Sinds begin 2007 verleent het Amsterdam Research Center in Accounting van de Vrije Universiteit gastvrijheid aan de Stuurgroep. Sinds 2007 organiseert de Stuurgroep jaarlijks een symposium onder auspiciën van het Limperg Instituut en brengt columns op Accountant.nl uit onder auspiciën van het NBA .

De Stuurgroep werd vanaf zijn start voorgezeten door Prof. J.H. Blokdijk RA, sinds 1 oktober 2010 samen met drs. P.C. van Batenburg. Gemiddeld 6 maal per jaar komt de Stuurgroep bijeen. Het voorzitterschap is met ingang van 14 november 2012 belegd bij Prof. dr. J.J.B. de Swart MBA.

Statuut van de redactiecommissie voor de columns op accountant.nl

De stuurgroep verzorgt een reeks columns op de website van Accountant.nl (Thema’s/Statistical Auditing). In principe verschijnt er maandelijks een nieuwe column.
Een redactiecommissie begeleidt het plaatsen van de columns. Auteurs kunnen ook van buiten de stuurgroep komen. De stuurgroep benoemt de redactiecommissie.

Dit statuut beschrijft de rol van de auteur, en de taak en mandaat van deze commissie.

Taak

Het bewaken van de samenhang in en de kwaliteit van de columns en die desgewenst stimuleren. Een en ander in overeenstemming met het missiestatement van de Stuurgroep.

Samenhang houdt o.m. in:

Kwaliteit houdt o.m. in:

Daarnaast stimuleert de redactiecommissie dat er voldoende columns geschreven worden, en dat voor de stuurgroep belangrijke gebeurtenissen waar mogelijk geadresseerd worden in columns.

Mandaat

De redactiecommissie beoordeelt de voorgestelde columns en geeft eventueel suggesties aan de auteur ter verbetering. De auteur heeft een zekere mate van vrijheid in het opvolgen van de suggesties, mits de auteur opereert binnen de kaders van de hierboven genoemde kwaliteitskenmerken. Als de auteur en de redactiecommissie hier niet uitkomen, legt de redactiecommissie de column voor aan de stuurgroep die dan op basis van absolute meerderheid beslist over wel of niet plaatsing.

Op deze wijze wordt de redactiecommissie een voortgangs- en kwaliteitsbewaker – wat naar Accountant.nl zinvol is – met de stuurgroep als escalatiemogelijkheid en houdt de auteur de vrijheid die voor een columnist nodig is.

De redactie wordt gevormd door Cees Voorhoeve en Koen Derks.

Essaybundel Statistical Auditing

Om interesses en passies van de Stuurgroep Statistical Auditing te delen met een breder publiek heeft de stuurgroep een Essaybundel samengesteld. Doel van deze bundel is een beeld geven van het werk van de Stuurgroep door te verwijzen naar wetenschappelijk en praktisch onderzoek op het gebied van statistical auditing en de modellering van de beslissingen in het controleproces.
Deze verzameling van artikelen en columns geeft een prachtig overzicht van de verschillende technieken in de controle van verantwoordingen waarin statistische data-analyse een rol speelt.